Biuro Obsługi Budownictwa BHP i P. poż.
Józef Gorynia   ul. Ks. Płaczka 7   63-830 Pępowo   NIP 696-100-98-15
REGON 411039225   tel./fax. 65 573 64 17   e-mail:budbiuro@wp.pl

NADZORY INWESTORSKIE W SPECJALNOŚCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ I INŻYNIERYJNO-SANITARNEJ

Inspektor nadzoru inwestorskiego


Szanowni Państwo,


chciałbym zachęcić do korzystania z naszych usług. Inspektor nadzoru inwestorskiego już od 1990 r. wykonuje w sposób profesjonalny nadzory inwestorskie.


Jako doświadczony inspektor, podejmę się dla Państwa realizacji zleceń takich jak wszechstronne kompleksowe nadzory inwestorskie. Osobiście korzystam z uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i inżynieryjno-sanitarnej, w zakresie instalacji sanitarnych, cieplnych, gazowych, oraz sieci, a także od roku 1994 z uprawnień konserwatorskich do nadzorowania robót w obiektach zabytkowych. Obowiązki inspektora nadzoru wykonamy we wszystkich branżach, w obiektach kubaturowych i liniowych.


Inspektor nadzoru inwestorskiego ustanawiany jest przez inwestora po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w różnych specjalnościach, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora.


Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie Art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) jest zobligowany do:

  • reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzania jakości wykonanych robot i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  • sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku;
  • potwierdzenia faktycznie wykonanych robot, oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Zapraszam do współpracy

Józef Gorynia

Biuro Obsługi Budownictwa
Józef Gorynia
Józef Gorynia z kotłem